STATUT

Statut

Stowarzyszenia na rzecz
Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się

„Mówić bez Słów”

 

uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 4 lutego 1999 r. w Warszawie

z późniejszymi zmianami

Rozdział I

Nazwa, cele, teren działania, siedziba i charakter Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „MÓWIĆ BEZ SŁÓW”, zwane dalej Stowarzy­szeniem, jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, zrzesza­jącą osoby fizyczne i prawne, mającą na celu:

 1. propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod poro­zu­mie­wania się;
 2. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych wspierających użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się;
 3. prowadzenie działań na rzecz aktywizacji i włączania użytkowników alternatywnych
  i wspomagających metod porozumiewania się w nurt życia społecznego i zawodowego;
 4. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumie­wania się.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie używa własnego znaku graficznego, zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6

Stowarzyszenie może obejmować swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej w tym wydawanie własnego biuletynu informacyjnego.
 2. Organizowanie pozaszkolnych form edukacji, szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, wystaw i innych imprez upowszechniających metody, techniki i rozwiązania
  w zakresie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 3. Współdziałanie na rzecz realizacji celów określonych w § 1 z jednostkami nauko­wymi, władzami samorządowymi i państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.
 4. Pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, opinio­wanie tych kwalifikacji na wniosek zainteresowanych oraz nadawanie swoim członkom tytułu specjalisty (eksperta) ds. alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 5. Prowadzenie doradztwa merytorycznego, sporządzanie opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień związanych z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się
 6. Wspieranie rodzin i najbliższego otoczenia użytkowników alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się.

§ 9

Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne służące realizacji swoich celów statutowych.

§ 10

Działalność statutowa Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich człon­ków. W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracow­ników.

§ 11

Dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczy­pospolitej Polskiej, który:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie jest pozbawiony praw publicznych,
  3. złoży deklarację członkowską i przedstawi rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju wspomagających sposobów porozumiewania się, a nie będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia, Zarząd może nadać tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia. Nadanie tytułu może nastąpić na uzasadniony wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 13

Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, informując o jej treści osobę zainteresowaną.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w życiu Stowarzyszenia:

 1. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjono­wania Stowarzyszenia.
 3. Mogą korzystać ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia.
 4. Mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.
 5. Na pisemny wniosek mają prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.
 6. Mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa podejmowania decyzji.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 3. Dbać o jego dobre imię.
 4. Przestrzegać statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
 5. Regularnie opłacać składki.

§ 15a

W uzasadnionych przypadkach członek zwyczajny ma prawo zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o zwolnienie go w całości lub w części z opłacania składki członkowskiej.

§ 16

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświad­czenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzy­szenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzy­szenia.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Złożenie na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  1. z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,
  2. na pisemny umotywowany wniosek Sądu Koleżeńskiego wynikający z działal­ności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  3. z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu.
 3. Śmierć członka Stowarzyszenia.
 4. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwoła­nie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu na zasadach określonych regulaminem.

§ 21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na trzy lata.
 2. Powiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wysyłane jest
  do wszystkich członków listem poleconym na 21 dni przed wyznaczonym terminem obrad lub w każdy inny skuteczny sposób z potwierdzeniem otrzymania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może zostać również zwołane na wniosek 30 procent członków Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad przygotowywany jest i wysyłany przez Członków zgłaszających wniosek.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien zawie­rać uzasad­nienie i cel jego zwołania oraz porządek obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 6 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na sali.

§ 25

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i zapro­szeni goście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 7. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i porządku obrad,
 8. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie liczby członków Zarządu,
 10. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad przez władze Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 13. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego,
 14. rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez członków Stowarzyszenia,
 15. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowa­rzy­sze­nia, wybieranym przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 2. Zarząd składa się z co najmniej 5 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza
  i skar­bnika. Liczbę dodatkowych członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zgroma­dze­nie przed przystąpieniem do wyboru Zarządu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 4. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia oraz pozostałe jego władze statutowe zostają wyłonione spośród założycieli Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  4. powoływanie wszystkich jednostek organizacyjnych i ich kierowników, w tym sekcji i zespołów merytorycznych,
  5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
  6. sporządzanie rocznego bilansu z działalności Stowarzyszenia,
  7. inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z władzami samo­rządowymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
 6. Do Zarządu należą wszystkie pozostałe kompetencje nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 7. Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.
 8. Przy równej ilości głosów w głosowaniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest na trzyletnią kadencję przez Zarząd.
 2. Prezesa odwołuje Zarząd lub Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  2. organizowanie pracy Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, nie będących członkami Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia,
  2. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i bilansów przygo­to­wa­nych przez Zarząd oraz planu finansowego na rok następny,
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. branie udziału przez jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 3. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku i obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 30

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw i skarg doty­czących naruszenia zasad statutowych, programowych i etycznych Stowarzy­szenia wniesionych na piśmie przez jego członków.
 3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 31

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń­skiego spośród osób kandydujących do władz na Walnym Zgromadzeniu. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział IV

Fundusze i majątek

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i za­pi­sów, dochodów z własnej działalności, przychodów ze współpracy z innymi organi­zacjami, przychodów z majątku własnego oraz ze składek publicznych.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważ­nieni są wspólnie:
  1. prezes Zarządu i skarbnik, lub
  2. prezes Zarządu i inny członek Zarządu upoważniony przez skarbnika, lub
  3. skarbnik i inny członek Zarządu upoważniony przez prezesa, lub
  4. dwaj inni członkowie Zarządu, upoważnieni przez prezesa.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie:
  1. powołuje Komisję Likwidacyjną, złożoną z trzech członków,
  2. określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z jego majątku.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach
.

 §35

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu rejestrowego
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.