POLSKA BIBLIOGRAFIA AAC:

Andrykowska A., Bernacik- Rakocz M., „Pomoce elektroniczne w komunikacji uczniów niemówiących z wieloraką niepełnosprawnością – studium przypadku Mikołaja i Andrzeja” (w) Wolska D., Mikruta A., (red.) „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II” Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012

Brearley G., „Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo”, WSiP, Warszawa 1999

Biuletyn Stowarzyszenia „Mówić bez słów”; subskrybcja na stronie internetowej Stowarzyszenia Mówić bez Słów www.aac.org.pl

Błeszyński J., „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji”, oficyna IMPULS, Kraków 2006

Bogucka J., Grycman M., Kaniecka K., „Porozmawiajmy. Poradnik dla nauczyciela”, Oficyna Wydawnicza Excalibur, Bydgoszcz 2011

Bombińska – Domżal A., Bolon B., Guzik., Smyczek A., (red.) „Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa!” Projekt edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających AAC. Wyd. Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2006

Cardinaux V., Caurdinaux H., Löwe A., „Przygarnij mnie. Wychowanie dzieci głuchoniewidomych”, PWN, Warszawa 1993

Chodkiewicz I., Loebl W.: „Zastosowanie systemu Ch. Blissa w procesie porozumiewania się dziecka z porażeniem mózgowym”. [w:] Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek, UMCS, Lublin 1993

Dońska-Olszko M. , Lechowicz A., „Komputerowe wspomaganie nauczania dzieci z ciężkim uszkodzeniem narządu ruchu” [w:] Mazanek E. (red.) „Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie”, WSiP, Warszawa 1998

Duranowska-Serocka A., „Jak porozumiewać się, kiedy nie można mówić? Poradnik dla opiekunów chorego z afazją”, wyd. Przedsiębiorstwo Glottispol Sp. z o. o., Gdańsk 2010

Grycman M, „Specjalny czas” jako metoda terapeutyczna. Scholasticus Miesięcznik Popularnonaukowy 3/4 , Wyd. Popularnonaukowe Linea, Wrocław- Lublin 1992

Grycman M., Kaniecka K., „O wczesną stymulację umiejętności komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych” (w) Scholasticus Miesięcznik Popularnonaukowy 2 , Wyd. Popularnonaukowe Linea, Wrocław- Lublin 1993

Grycman M., Kaniecka K., „Porozmawiajmy”, Oficyna Wydawnicza Excalibur, Bydgoszcz 1999

Grycman M., Kaniewska K., Szczawiński P.: „PCS”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 2001

Grycman M., „Czym są wspomagające sposoby porozumiewania się – AAC”, (w): Integracja, 1, 2002

Grycman M., Smyczek A. [red.], „Wiem czego chcę!” Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC”, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Kraków 2004

Grycman M., „Sprawdź jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych”, RCRP, Kwidzyn 2009

Grycman M., „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Jedzenie”, Kwidzyn 2010

Grycman M., „Wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Emocje”, Kwidzyn 2010

Grycman M., „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Ciągi czynności , gry i zabawy”, Kwidzyn 2010

Hejna E., Niklewska – Piotrowska E., „Wykorzystanie narzędzi: „Sprawdź jak się porozumiewam” oraz „Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się” dr M. Grycman do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci niemówiących w praktyce terapeutycznej psychologa i logopedy” (w) Wolska D., Mikruta A., (red.) „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II” Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków 2012

Jauer- Niwoworska O., Kwasiborska J., „Refleksje na temat AAC z punktu widzenia wykładowcy i praktyka logopedy”. (w) Wolska D., Mikruta A., (red.) „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II” Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków 2012

Kaczmarek B.B., „Makaton – język gestów i symboli”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”. Biuletyn, nr 2, Kraków 2003

Kaczmarek B.B., „Makaton – alternatywny i wzmocniony sposób porozumiewania się”. „Rewalidacja”, Czasopismo dla nauczycieli i terapeutów, 1 (13),CPPP, Warszawa 2003

Kaczmarek B.B., „Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami mowy i języka”. [w:] Dykcik W., Twardowski A. (red.), „Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń” PTP, Poznań 2004

Kaczmarek B.B., „Przełamywanie barier językowych przez osoby z zespołem Downa”, Bardziej Kochani, 2, Warszawa 2004

Kaczmarek B.B., „Wspomaganie mowy gestem, obrazem, słowem – metodą Makaton”. (w) Pilch A., Przebinda E. (red), „Gestem, obrazem, słowem. Materiały z III konferencji – Wspomagające sposoby porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Kraków 2005

Kaczmarek B.B., „Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton”. (w:) Błeszyński J. (red.), „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji”, Wyd. Impuls, Kraków 2006

Kaczmarek B.B., „Choroby uwarunkowane genetycznie a wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się”. (w:) Cytowska B., Winczura B.(red.), „Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne”. Wyd. Impuls, Kraków 2007

Kaczmarek B.B., (red.), „Wspomaganie rozwoju dzieci z Zespołem Downa – teoria i praktyka”, Wyd. Impuls, Kraków 2009

Kaczmarek B.B., (red.), „Nie jak, ale dlaczego? O własnym języku dzieci z autyzmem”. (w:) Winczura B. (red.), „Autyzm na granicy zrozumienia”, Impuls, Kraków 2009

Kaczmarek B.B., (red.), „Znaczenie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji dla teorii i praktyki rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. (w:) Żółkowska T., Konopska L. (red.), „W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. US, Wyd. Print Group, Szczecin 2009

Kaczmarek B.B., (red.), „Trudna dorosłość osób z zespołem Downa – jak możemy wspomóc?”, Wyd. Impuls, Kraków 2010

Kaczmarek B.B., „Program porozumiewania się Makaton w edukacji i terapii”, Wyd. Impuls, Kraków, 2011

Kaniecka K., „Wspieranie rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju umiejętności komunikacyjnych ich dziecka”, (w:) Wolska D., Mikruta A., (red.) „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II” Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków 2012

Kastory- Bronowska M., Szumbarska D., „Wykorzystanie techniki video w pracy nad wzmacnianiem kompetencji komunikacyjnych dzieci z upośledzeniem umysłowym” (w:) „Psychoterapia dzieci z niepełnosprawnością złożoną- alternatywne i wspomagające metody komunikacji”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 1999

Knill Ch., „Dotyk i komunikacja”, CMPP-P MEN, Warszawa 1992

Książek M., „Dziecko głuchoniewidome od urodzenia: Rozwijanie umiejętności komunikowania się. Wykorzystanie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej”, TPG, Warszawa 2003

Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P. (red), III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej” Wspomagające sposoby porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa 2001

Lechowicz A., „O metodzie komunikacji symbolami Blissa” (w:) „Wspólna Troska”-kwartalnik, nr 2-3, 6-7 1993

Lechowicz A.: „System Blissa w Polsce”. (W:)„Przyjaciel Dziecka”, nr 5, 1989

Lechowicz A.: „Użytkownicy systemu komunikacji Bliss twarzą w twarz ze światem” (W:) „Przyjaciel Dziecka”, Nr 1-3, 1997

Lechowicz A.: „Metoda komunikacji symbolicznej Bliss- jej zastosowanie w życiu i w szkole” (W:) Mózgowe porażenie dziecięce-problemy mowy, wyd. DIG, 1997

Lechowicz A., „10 lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce”, „Szkoła Specjalna” , nr 2, s. 120-123, 1999

Lechowicz A., „Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraka niepełnosprawnością”, WSiP, Warszawa 2005

Loebl W., „Uwagi o możliwościach poszerzania komunikacji interpersonalnej osób z ograniczonym systemem porozumiewania się”, (w:) Loebl W. (red.) „Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, Wyd. UG, Gdańsk 1996

Loebl W., „O potrzebie wprowadzania przedmiotu nauczania: komunikacja alternatywna i wspomagająca do programów kształcenia pedagogów specjalnych.” (W:) Luczyński E. (red.), „Kształcenie logopedyczne. Cele i formy”, Wyd. UG. Gdańsk 2000

Loebl W., „Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji”, „Szkoła Specjalna” nr 5, s. 247-255, Warszawa 2002

Loska M., „Niewerbalne metody porozumiewania się”, (w:) Mazanek E. (red.) „Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie”, WSiP, Warszawa 1998

Markiewicz K., „Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004

Miera – Ząbecka A., „Rezultaty modyfikacji osobistej pomocy do porozumiewania się w komunikacji niemówiącego chłopca w wieku wczesnoszkolnym – studium przypadku.” (w) Wolska D., Mikruta A., (red.) „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II” Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012

Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M. (red.) „Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy”, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Wyd. DIG, Warszawa 1997

Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M. (red.), „Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające”, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Wyd. DIG, Warszawa 1997

Mieszkowicz M., „Metody komunikacji pozawerbalnej”, (W:) „Tu Jesteśmy” 1997, nr 9

Minczakiewicz E., „Mowa dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym a możliwości jej kształtowania”, (W): „Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie” , PZWL, Warszawa 1986

Napiórkowska M.A., „Czy to możliwe? Ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy”, „Szkoła Specjalna”, nr 3. Warszawa 1999

Orkan-Łęcka M., „Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością – model programu edukacyjnego”, Rewalidacja 2(6)/99

Pilch A., Przebinda E., Kaniecka K. (red.) , „Gestem, obrazem, słowem”, Kraków 2005

„Porozumiewanie się”, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa 1995

Piszczek M., (red.), „Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi”, CMPPP MEN, Warszawa 1997

Przybysz-Piwkowa M., (red.), „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych opóźnieniach”, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002

Rowland Ch., Scweigert P., „System symboli jednoznacznych”, Wyd. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa 1995

Rzeźnicka J., „Wczesne kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w procesie wspomagania rozwoju dziecka”, (w:) Loebl W.,
(red.), „Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996

Rzeźnicka-Krupa „Manualne i graficzne systemy wspomagającej komunikacji i możliwości ich stosowania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie”, „Szkoła Specjalna” nr 2, s. 80-86, Warszawa 2002

Smyczek A., „Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka dzieci niepełnosprawnych dzieci od 1-go do 6-go roku życia” (w:) Król M., Taczała J., Kryszczyńska J. (red.) „Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1 do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin”, Materiały konferencyjne, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, Zamość 2006

Smyczek A., „Gesty”, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 2001

Smyczek A., Szwiec J., „Poszukiwanie sposobów porozumiewania się” (w:) Orkisz M., Piszczek M., Smyczek A., Szwiec J., „Edukacja osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli”, CM PPP MEN, Warszawa 2000

Smyczek A., Szwiec J., „Metodyka nauczania alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się i techniki posługiwania się symbolami” (w:) Piszczek M. (red.) „Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym” Część I, CMPPP, Warszawa 2001

Smyczek A., „Stosowanie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w klasach przysposobienia do pracy” (w:) Piszczek M. (red.) „Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym”, CMPPP, Warszawa 2003

Smyczek A., „Technika planu dnia a różne cele edukacyjno- terapeutyczne w grupie przedszkolnej dla dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się” (w) Wolska D., Mikruta A., (red.) „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica II” Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków 2012

Szczawiński P., „Wykorzystanie komputera w edukacji i terapii dzieci z wieloraką niepełnosprawnością”, (w:) Pilecki J., Olszewski S., (red.) „Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych”, Kraków 1999

Von Tetzchner S., Martinsen H., „Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się”, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa 2002

Waclaw W., Aldenrud U., Ilstedt S.; „Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera” Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2000

Warrick A., „Porozumiewanie się bez słów”, Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warszawa 1999

Zaorska M. (red), „Komunikacja Alternatywna osób głuchoniewidomych”, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2008

Ziątek K., Jaszczuk J., „Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności”, Stowarzyszenie Spokojne Jutro, Warszawa 2004

Książki fabularne:

Axelsson Majgull, „Kwietniowa czarownica”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002

Bauby Jean- Dominique, „Skafander i motyl”, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997

Vigand Philippe, Vigand Stepohane, „Cholerna cisza”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999

Filmy:

Dokumentalny „Jak motyl”, 2004,; scenariusz i reżyseria: Ewa Pięta, muzyka: Michał Lorenc. 28 minut

Fabularny „Motyl i skafander”, 2007, reżyseria Julian Schnabel, scenariusz: Ronald Harwood, zdjęcia: Janusz Kamiński 112 minut