2016
Zaproszenie na konferencję "Porozumiewam się, więc jestem"
Drukuj

VI konferencja z cyklu "Spotkania Na Tak" nosi tytuł "Porozumiewam się, więc jestem" (I communicate, therefore I am). Poruszane podczas niej zagadnienia dotyczyć będą szerokiego aspektu porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną i wpływu komunikacji na budowanie podmiotowego stosunku otoczenia społecznego wobec nich.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 roku w Poznaniu.

Pierwszego dnia konferencji spotkamy się ze specjalistami z USA, Niemiec i Polski. Zaprezentują różne podejścia do porozumiewania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Prelekcje poświęcone będą zarówno osobom z głęboką, złożoną niepełnosprawnością, jak i osobom z lżejszymi problemami intelektualnymi i rozwojowymi. Szczegółowy program wystąpień znajdziesz TUTAJ.

Drugi dzień konferencji poświęcony jest spotkaniom małych grup warsztatowych z praktykami. Wśród nich znajdą się specjaliści pracujący zróżnicowanymi metodami wspomagającymi komunikację i porozumiewanie się. Szczegółowy program warsztatów znajdziesz TUTAJ.

 
OSTATNI DZIEŃ MIESIĄCA AAC
Drukuj

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Stowarzyszenia "Mówić bez Słów" i AAC.

Dziś ostatni dzień Miesiąca AAC i warto przyjrzeć się temu, co udało się nam zrobić, pokazać, opowiedzieć w Polsce o wspomagających sposobach porozumiewania się.

Zapraszamy wszystkich do przesyłania relacji z waszych działań i wydarzeń AAC-owych lub może wniosków, jakie udało wam się wypracować w tym czasie, które planujecie wcielać w życie w tym roku.

Z chęcią umieścimy je na naszej stronie lub podzielimy się nimi na Facebooku, by stanowiły inspirację do działań innych osób.

Tymczasem pozdrawiamy i niecierpliwie czekamy!

 

Zarząd Stowarzyszenia "Mówić bez Słów"

 
Prawo mówi o AAC
Drukuj

Komunikacja WSPOMAGAJĄCA w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
(Dz.U. 2012 poz. 1169)

Komunikacja” obejmuje języki, wyświetlanie tekstu, alfabet Braille'a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę, dostępne multimedia, jak i sposoby, środki i formy komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, języka uproszczonego, lektora oraz formy rozszerzone (augmentatywne) i alternatywne, w tym dostępną technologię informacyjno-komunikacyjną.

Język” obejmuje język mówiony i język migowy oraz inne formy przekazu niewerbalnego.

Artykuł 21

Wolność ekspresji i wyrażania poglądów oraz dostęp do informacji

Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji, między innymi poprzez:

(b) akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach urzędowych z języków migowych, alfabetu Braille'a, komunikacji rozszerzonej (augmentatywnej) i alternatywnej oraz wszelkich innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się przez osoby niepełnosprawne, według ich wyboru,

 

Rozwiązania na rzecz osób niemówiących w okresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz szkolnym wyznaczają m.in.:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku
(Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Art. 1
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Załącznik 3 określający zasady kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.
(Dz.U. 2012 poz. 977)

Zadania szkoły

4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.

Treści nauczania

3. Umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, w tym:

2) poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji (w stosunku do uczniów napotykających trudności w słownym porozumiewaniu się).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz.U. 2013 poz. 1257)

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej „zespołem”, jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

 2. psycholog;

 3. logopeda;

 4. inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
(Dz.U. 2015 poz. 1113)

§ 6 ust. 2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Co dalej, jak zapobiec bierności społecznej osób niemówiących, ich wykluczeniu społecznemu, frustracji?

 1. Zmiany w orzecznictwie, określenie niezbędnego dla danej niepełnosprawności koszyka usług gwarantującego pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 1. Zmiany w zarządzeniu o ŚDS – wprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i dwóch nowych typów domów:

  1. D dla nisko funkcjonujących osób z autyzmem

  2. E dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej.
Dodanie zapisu o bezpłatnym transporcie do placówek beneficjentów z domów typu D i E oraz dotacja na jednego uczestnika ŚDS typu D lub E w wysokości nie niższej 550% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 (około 4000 zł).

 1. Zmiany w zarządzeniu o WTZ–wprowadzenie zapisów o treningu umiejętności komunikacyjnych, jako elementu niezbędnego do pełnej rehabilitacji społecznej.
  WTZ mają zapewnić warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnych programów terapii. Zapis powinien mieć charakter obligatoryjny, a nie być wskazaniem. 1. Lobbowanie środowiska w celu przygotowania inicjatywy ustawodawczej na rzecz ustawy o alternatywnych i wspomagających sposobach porozumiewania się.

 
Warszawiacy Mówią o AAC 27.10.16r.
Drukuj

We czwartek 27.10.16r. na Krakowskim Przedmieściu spotkaliśmy się z Warszawiakami, aby wspólnie świętować zakończenie Międzynarodowego Miesiąca AAC.

Akcję prowadziliśmy wspólnie z Streetartową Fundacją vlep[v]net, użytkownikami AAC, ich rodzinami iwolontariuszami.

Zachęcaliśmy przechodniów do tworzenia haseł i napisów na wspólnej ścianie z użyciem tablicy literowej, na której każdej literze odpowiadał znak piktograficzny. Stworzony na tę okazję piktograficzny alfabet był podstawą do tworzenia wspólnej zaszyfrowanej wiadomości. Zaszyfrowany przekaz tylko z pozoru jest przypadkowym zbiorem znaków, jeśli zatrzymać się przy nim, dać mu czas, użyć tablicy, pozwoli na odczytanie wiadomości. Podobnie dzieje się z komunikacją i systemami porozumiewania się wielu osób niemówiących, które w pierwszym odruchu mogą wywoływać lęk z powodu niezrozumienia, książki z piktogramami, znakami, tablice z literami, kolorami. Przeczytanie kryjących się za nimi treści wymaga zatrzymania, czasu, by porozumienie mogło zaistnieć, ale jest daniem osobie niemówiącej możliwości zabrania głosu.

Więcej…
 
Specjaliści Mówią o AAC - Relacja z konferencji
Drukuj

Specjaliści Mówią o AAC – Relacja z Konferencji

W dniach 22 – 23 października 2016  roku w Warszawie odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC w pracy z dorosłymi osobami z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.”

W konferencji udział wzięli rodzice osób z trudnościami w porozumiewaniu się oraz osoby pracujące w różnych środowiskach np. w przedszkolach i szkołach specjalnych, w ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych,
w warsztatach terapii zajęciowej, w środowiskowych domach samopomocy,
w szpitalach oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Głównym gościem i prelegentem była Deborah Jans, logopeda z wieloletnim doświadczeniem, koordynator zespołu Keycomm-Lothian Communication Technology Service w Edynburgu, w Szkocji. Zagadnienia prezentowane przez Deborah Jans dotyczyły min. istoty i wartości komunikacji międzyludzkiej, komunikacji włączającej, potrzeb dorosłych użytkowników AAC i doboru  odpowiednich metod i strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej
w domu, szpitalu oraz społeczności. Mieliśmy okazję również posłuchać jakie obecnie obowiązują rozwiązania systemowe w Szkocji odnośnie osób dorosłych ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i jak doszło do ich powstania.

Ponadto mogliśmy wysłuchać także polskich wystąpień na temat sytuacji dorosłych użytkowników AAC, którzy wyszli już z systemu edukacji i próbie analizy obecnie dostępnych rozwiązań w Polsce dla takich osób. Przedstawione zostało także zagadnienie dotyczące potrzeb i ograniczeń terapeutycznych dorosłych pacjentów po incydentach neurologicznych wynikające z aktualnego systemu ochrony zdrowia oraz zaprezentowano potrzeby i wyzwania w placówce wspierającej dorosłych użytkowników AAC.

Konferencji towarzyszyły również wystawy sprzętu technologicznego wspomagającego komunikację (HARPO i INCLUDO) oraz wydawnictwa (APS i WIR), w czasie przerw można było przetestować PISAK-a.

Mamy nadzieję jako Organizatorzy konferencji, że spotkanie to było dla wielu uczestników ciekawe i inspirujące pod wieloma względami oraz zachęci nas wszystkich do podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Zarząd Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”

 


Strona 2 z 9

Kontakt

Stowarzyszenie Mówić bez Słów
ul. Białobrzeska 44

02-325 Warszawa
KRS 0000066916

tel.: +48 501 621 607

e-mail: info@aac.org.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer konta bankowego:

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735

Polecamy

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. polityka prywatności.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information