Prawo mówi o AAC

Prawo mówi o AAC
Drukuj

Komunikacja WSPOMAGAJĄCA w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych
(Dz.U. 2012 poz. 1169)

Komunikacja” obejmuje języki, wyświetlanie tekstu, alfabet Braille'a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę, dostępne multimedia, jak i sposoby, środki i formy komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, języka uproszczonego, lektora oraz formy rozszerzone (augmentatywne) i alternatywne, w tym dostępną technologię informacyjno-komunikacyjną.

Język” obejmuje język mówiony i język migowy oraz inne formy przekazu niewerbalnego.

Artykuł 21

Wolność ekspresji i wyrażania poglądów oraz dostęp do informacji

Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji, między innymi poprzez:

(b) akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach urzędowych z języków migowych, alfabetu Braille'a, komunikacji rozszerzonej (augmentatywnej) i alternatywnej oraz wszelkich innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się przez osoby niepełnosprawne, według ich wyboru,

 

Rozwiązania na rzecz osób niemówiących w okresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz szkolnym wyznaczają m.in.:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku
(Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Art. 1
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Załącznik 3 określający zasady kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.
(Dz.U. 2012 poz. 977)

Zadania szkoły

4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.

Treści nauczania

3. Umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, w tym:

2) poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji (w stosunku do uczniów napotykających trudności w słownym porozumiewaniu się).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz.U. 2013 poz. 1257)

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej „zespołem”, jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

 2. psycholog;

 3. logopeda;

 4. inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
(Dz.U. 2015 poz. 1113)

§ 6 ust. 2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Co dalej, jak zapobiec bierności społecznej osób niemówiących, ich wykluczeniu społecznemu, frustracji?

 1. Zmiany w orzecznictwie, określenie niezbędnego dla danej niepełnosprawności koszyka usług gwarantującego pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 1. Zmiany w zarządzeniu o ŚDS – wprowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych i dwóch nowych typów domów:

  1. D dla nisko funkcjonujących osób z autyzmem

  2. E dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej.
Dodanie zapisu o bezpłatnym transporcie do placówek beneficjentów z domów typu D i E oraz dotacja na jednego uczestnika ŚDS typu D lub E w wysokości nie niższej 550% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 (około 4000 zł).

 1. Zmiany w zarządzeniu o WTZ–wprowadzenie zapisów o treningu umiejętności komunikacyjnych, jako elementu niezbędnego do pełnej rehabilitacji społecznej.
  WTZ mają zapewnić warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnych programów terapii. Zapis powinien mieć charakter obligatoryjny, a nie być wskazaniem. 1. Lobbowanie środowiska w celu przygotowania inicjatywy ustawodawczej na rzecz ustawy o alternatywnych i wspomagających sposobach porozumiewania się.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Mówić bez Słów
ul. Białobrzeska 44

02-325 Warszawa
KRS 0000066916

tel.: +48 501 621 607

e-mail: info@aac.org.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer konta bankowego:

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735

Polecamy

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. polityka prywatności.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information